බෑවුම අවහිර නොකළ ක්‍රීඩාව

බෑවුම් අවහිර නොකළ ක්‍රීඩාව: එය ක්‍රීඩා කිරීමට හොඳම වෙබ් අඩවි

බෑවුම් අවහිර නොකළ ක්‍රීඩාව යනු අපට සියලු වර්ගවල පරිපථවල බෝලයක් පාලනය කළ යුතු ක්‍රීඩාවකි…

Minecraft භාජන

Minecraft දුර්වලතා ඖෂධය: එය කුමක්ද සහ එය ලබා ගන්නේ කෙසේද

Minecraft යනු වසර ගණනාවක් වෙළඳපොලේ තිබියදීත්, පුරාවටම විශාල ජනප්‍රියත්වයක් භුක්ති විඳිමින් සිටින ක්‍රීඩාවකි.

කොල්ලකාරයා

යාවත්කාලීන කරන ලද Lootboy කේත: ලැයිස්තුව සහ ඒවා මුදා ගන්නේ කෙසේද

Lootboy යනු සාප්පු සවාරි යෙදුමකි, එහිදී කේත ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි, මන්ද ඒවා දොරයි…